Maksude optimeerimine 

Kehtiv Eesti seadusandlus pakub oma residentidele äärmiselt huvitavat maksustamissüsteemi. Koostöö Eesti ettevõtetega võib olla kasulik paljudes tegevusvaldkondades,  näiteks kaupade  transportimisel Euroopa Liidu riikidest/riikidesse, olles registreerinud valdusfirmana. Vaatleme üksikasjalikumalt eesti maksustamissüsteemi ja selle riigi ettevõtete võimalusi.

Eesti jurisdiktsioonil on unikaalne iseärasus – seda loetakse täielikult „valgeks“, see tähendab, et ta kuulub „on-shorede“ hulka, samuti puudub siin täielikult niisugune termin nagu „kasumimaks“. Kohalikus seadusandluses eksisteerib „käibemaks“, mis on identne meie NDS, selle suurus on – 20%. Kui firma käive aastas ületas 16000 €, siis satub ta nimetatud maksu mõju alla. Kuid samuti on olemas hulgaliselt ettevõtlusvariante, mil organisatsioon võib kasutada maksumäära 0%. Peale selle on iga eesti ettevõte kohustatud arvestama kahte jurisdiktsiooni varianti – „valget“ ja „musta“.

Kõik maksuseadusandluse põhimomendid on kirja pandud Eesti Vabariigi Äriseadustikus, mis on alla kirjutatud 15.02.1995.

 

Millistel maksudel on üleriiklik jõud?

1). Tulumaks (kasumimaks).

Selle puhul on võimalik rakendada protsendita maksumäära, kui ettevõtte kasumit ei jaotata. See on eesti maksustamise põhiline iseärasus võrreldes teiste riikide maksusüsteemidega, kus maks peetakse kinni ettevõtte puhaskasumist.

2). Füüsilise isiku tulumaks

Selle maksumäär – 21%. Peetakse kinni kõikidelt riigi territooriumil töötavatelt isikutelt. Üksikutel juhtudel maksavad seda ka juriidilised isikud, kes langevad Eesti seadusandluse alla. See juhtub siis, kui nad töötavad koostöös ettevõtetega, keda loetakse Eestis madalamaksulisteks.

3). Sotsiaalmaks

Selle maksumäär – 33%. Peetakse kinni nii Eesti residentidelt kui ka mitteresidentidelt, kes selles riigis töötavad.

4). NDS (käibemaks)

Selle maksumäär – 20%. Nimetatud maksu aruandluse peab esitama vastavatesse organitesse iga kuu. Kui ettevõte teostab kaupade  või teenuste eksporti Eestist, siis loetakse maksumääraks 0%, aruandes ei kajastata. ei ole kohustuslik registreerida eesti ettevõtteid maksjatena,  kuivõrd maksu arvestatakse ainult käibe summalt, mis ületab 16000 eurot. Samuti on võimalik arvestada maksu üksikutelt operatsioonidelt – teenustelt, mida osutati Eesti territooriumil. Eelnevalt peab täpsustama, kas Teie operatsioon langeb nimetatud maksu alla. Näiteks internetikaubandust ei maksustata käibemaksuga.

5). Tulumaks dividendidelt

Selle maksumäär – umbes 26%. Rakendatakse kasumi jaotamisel ettevõtte asutajate, selle aktsionäride vahel. Määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule sõltumata tema residentsusest.

Samuti on Eesti seadusandluses säte dividendide võimaliku maksust vabastamise kohta teatud tingimuste täitmisel.

 

Tulumaksuseaduse põhimomendid:

Artikkel 50 „Tulumaks dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt“

Iga äriühing, mis kuulub Eesti residentide hulka,  on kohustatud maksma kasumimaksu dividendide või teiste eraldiste kujul sõltumata väljamakse viisist. maksu ei arvestata kasumilt, mis on jaotatud fondiemissiooni kujul.

Kasumit dividendidelt ei pea tulumaksuga maksustama järgmiste tingimuste täitmisel:

 • Dividende saadi äriühingult,  mis langeb teise riigi maksusüsteemi jurisdiktsiooni alla,  kus see juba maksis tulumaksu  (erand puudutab madala maksumääraga riike), aga Eesti residendi omanduses on alla 10% nimetatud äriühingu aktsiatest.
 • Dividendid on arvutatud kasumist, mis kuulub residendi püsivale aktiivsuse kohale, kui see asub ühes lepingu riikidest või Šveitsis.
 • Dividendide on saadud ettevõttest, mis ei lange p.1 alla, samuti mis kuulub teise riigi jurisdiktsiooni alla. Dividendide saamise momendil peab Eesti resident valdama vähemalt 10% antud ettevõtte aktsiatest või häältest. dividendidelt on tulumaks juba kinni peetud.
 • Dividendid on välja makstud kasumist, mis kuulub äriühingu aktiivse tegevuskoha juurde välisriigis,  nimetatud kasum on juba maksustatud käibemaksuga.

Kuidas maksustatakse maksudega Eesti ettevõtete kasum.

Eesti maksuseadusandlus määrab kindlaks riikide nimekirja,  milles ei toimi madal maksustamismäär,  mis ei saa olla off-shore-d. Kasum dividendidelt, mis on saadud ettevõtetelt,  mis kuuluvad nimetatud riikide hulka, ei maksustata maksudega,  kui ettevõte on juba oma riigis maksu maksnud.

Selleks, et teada saada, milliste riikidega on Eestil topeltmaksustamise vältimise lepingud sõlmitud,  soovitame üles otsida „Topeltmaksustamise vältimise konventsioon“.

 

Eesti mitteresidentide töötasude maksudest

Iga mitteresident, kes kuulub ettevõtte juhatusse,  on kohustatud maksma 21% oma töötasust tulumaksuna. Samuti arvutatakse töötasu summale sotsiaalmaks 33% ulatuses. Juhatuse liige saab pärast maksusid töötasu 79% ulatuses. Ei maksustata mitteresidendi tegevust,  kui on alla kirjutatud tööleping ja töö teostatakse väljaspool Eesti piire.

Juhul, kui töölepingu järgseid teenuseid osutatakse mitteresidendi poolt eesti territooriumil,  siis peetakse töötasu summast kinni maks 21% ulatuses ja täiendavalt peetakse kinni sotsiaalmaks 33% maksumäära ulatuses.

 

Käibemaksust (VAT)

Antud maksu alla langeb äriühingu tegevus kaupade müügil või teenuste osutamisel Eestis, samuti eesti kaupade  importimisel välismaale. Seejuures vabastatakse ettevõtja käibemaksu maksmisest,  kui tema käive moodustab alla 16 000 euro. Erandiks on ettevõtte põhivara võõrandamine.

Põhimäär VAT – 20%. Erijuhtudel, mille hulka kuulub kauplemine raamatutega, ravimitega, meelelahutusürituste piletitega,   alandatakse seda kuni 5%, aga üksikutele residentidele võidakse üldse kehtestada 0% määr. Ettevõtte käibearuande peab kohustuslikus korras esitama iga kuu 20. kuupäevaks.

Ettevõtja vabastatakse aruannete esitamisest maksuorganitesse,  kui tema tegevus toimub väljaspool riigipiire,  müües kaupu või pakkudes oma klientidele teatud teenuseid.

Juhul, kui äriühing kavatseb tegutseda Euroopa Liidu territooriumil,  siis on ettevõtja kohustatud registreerima ennast maksuametis. Ettevõtja peab isiklikult või ühe palgalise töötaja vahendusel saama maksuametist maksu maksmiseks kätte unikaalse VAT numbri.

Peale selle tuleb arvesse võtta, et Eesti astumise tõttu Euroopa Liidu koosseisu, rakendatakse riigi territooriumil Euroopa seadusandlust. Eriti mis puudutab NDS. See tähendab, et isegi kui ettevõte ei osuta teenuseid ega müü kaupu Eesti territooriumil,  siis mõningatel juhtudel võib ta olla kohustatud tasuma VAT. Toome mõningaid näiteid operatsioonidest, mis langevad nimetatud formuleeringu alla.

 1. „Distantsmüük“

Kui ettevõte pakub oma klientidele kaupu,  mis on toodetud mõnes teises Euroopa Liidu riigis või mida lihtsalt veetakse sealt sisse,  mida tootjariigis käibemaksuga ei maksustata.  Sellisel juhul saabub äriühingu vastutus käibemaksu maksmiseks kalendriaasta jooksul kogukäibe saavutamisel summas 34 000 eurot. 

 1. Käive Euroopa Liidu territooriumil

Kui kauba käive toimub täielikult Euroopa Liitu kuuluva riigi territooriumil, siis on ettevõtja kohustatud registreerima ennast Eesti maksuametis. Sellisel juhul on tema maksumäär 0%.

Soovitame üksikasjalikumalt tutvuda teiste käibemaksu kasutamise võimalike skeemidega vastavates allikates.

 

Ettevõtete aruandlusest

Käsitleme niisugust momenti, nagu aruannete esitamine riigiorganitesse. Kuhu nimelt tuleb saata dokumendid? 

 • Eesti maksuamet

Siia peab iga kuu esitama aruande, kui ettevõte on käibemaksukohuslane, tal on unikaalne VAT number või ta kasutab palgatöölisi. Tulumaksu ja sotsiaalmaksu kohta tuleb esitada aruandlus iga kuu 10. päevaks aga käibemaksu kohta kuni 20. kuupäevaks. Kui ettevõttel on mingisugune tegevus väljaspool Eesti piire Euroopa Liidu riikides,  siis tuleb täiendavalt esitada aruanne kaupade  käibest Euroopa Liidus.

 • Eesti äriregister

Siia tuleb üks kord aastas kuni 30. juunini esitada andmed ettevõtte tegevuse kohta eelmise finantsaasta jooksul aastaaruande kujul. 

 • Statistikaamet

Statistikaamet valib iseseisvalt Eestis registreeritud ettevõtted teatud andmete esitamiseks. Standardset aruannet nõutakse üks kord kvartalis.

 • Eesti pank

Eesti pank võib nõuda aruandluse esitamist ettevõtetelt,  kes arendavad välismajandustegevust Eestis, omaenese kriteeriumide alusel.

 

Auditeerimisest

Eesti Vabariigi territooriumil registreeritud äriühing on kohustatud läbi viima regulaarse audiitorkontrolli kahel juhul:

 • Kui ettevõte koosneb rohkem kui 10 töötajast.
 • Kui põhikapital ületab 25500 eurot.

 

Miks on kasulik kasutada maksude optimeerimiseks eesti ettevõtteid

 • Võimalik kasutada käibemaksu nullmäära. Sellepärast on eesti ettevõtted kasulikud kaubandustehingute sooritamiseks, kui te soetate kaupu Euroopa Liidu liikmesriikidest. Firma kontol võib hoida minimaalse summa.
 • Kerge avada pangakontot ühes eesti finantsstruktuuridest. Riigis on suurepäraselt välja arenenud rahandussektor, on olemas kõik eeldused raha lihtsaks ülekandmiseks, valuutatehingute sooritamiseks. Valitsus ei kontrolli turumajandust, see jääb kõrvale.
 • Pangakontot saab juhtida distantsilt. Vajaduse korral võib alati saada konsultatsiooni vene keelt kõnelevalt personalilt.
 • Hinnakirjad ja ekspordideklaratsioonid kinnitatakse kaubandus – tööstuskojas.
 • Puuduvad piirangud ettevõttesse omavahendite ja aktsiakapitali mahutamise suuruse osas. Iga eesti ettevõte võib oma aktsionäridelt saada piiramatult laenu,  kasum aga viiakse välja igal aastal arvutatavate intressidena.
 • Eesti ei esine mingites teiste riikide „mustades nimekirjades“.
 • Eestil on kokkulepped topeltmaksustamise vältimiseks suure arvu Euroopa riikidega.
 • Eesti ettevõtet võib kasutada valdusfirmana, emaettevõttena, kes kontrollib oma tütarstruktuuride tegevust teistes riikides.